POLITICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U.
CIF B-63941843  
Adreça C/Alemanya 60 – Igualada (08700).
Correu electrònic [email protected]
Telèfon de contacte +34 93 808 80 91
Dades registre Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34684, Foli 108, Full número B-254862

FINAL DEL TRACTAMENT

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats: 

  1. Gestió i desenvolupament de l’esdeveniment; 

Enviament d’informació comercial, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb els productes i serveis d’OCISPORT a títol merament enunciatiu però no limitatiu, ofertes promocions, newsletter, etc.; i 

Servei d’atenció al client, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments. 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per l’interessat, i en qualsevol cas, mentre es mantingui la relació mercantil.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’interessat per a la finalitat principal que consisteix en la participació a l’esdeveniment en què s’hagi inscrit l’usuari.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les dades personals facilitades per l’usuari podran comunicar-se a OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. la titular dels drets de l’esdeveniment. Les dades cedides seran incorporades a un fitxer, del qual és responsable OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. i seran dedicats per aquesta a les següents finalitats: enviar informació comercial dels seus productes o serveis, i enviar informació sobre altres 

Esdeveniments organitzats o patrocinats per OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L.U. En el cas de no acceptar la cessió de les seves dades personals als destinataris esmentats a la present clàusula, preguem NO marqueu la casella “□ accepto la cessió de les meves dades personals als destinataris esmentats a la present clàusula” que figura al peu del formulari de recollida de dades per fer la inscripció.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a OCISPORT es tracten dades personals que li concerneixin, o no.

D’altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l’exercici dels següents drets davant d’OCISPORT presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

   

 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.

   

 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.

   

 • Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.

   

 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.

   

 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquesta pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.

   

 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

   

L’interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat. En cas que revoqui el consentiment per emmagatzemar i processar les dades, OCISPORT no podrà proporcionar-li determinats serveis. 

En cas de desatenció d’algun dels drets esmentats, l’interessat podrà interposar la reclamació de tutela corresponent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

La conservació de les dades queda subjecta al termini de prescripció de les diferents obligacions legals. En cap cas no es contempla per part d’OCISPORT la presa de decisions automatitzades per a l’elaboració de perfils o la transferència internacional a tercers països. 

OCISPORT es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. 

Autoritzo la publicació del meu nom al llistat d’inscrits per a la carrera així com dels meus resultats i classificació a la pàgina web en acabar la carrera.